ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR GEDİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR   GEDİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Kütahya İli Gediz İlçesi Merkez ve Merkeze bağlı Köy ve Köy altı Yerleşim...

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR GEDİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.07.2023
13
A+
A-

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

 

GEDİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Kütahya İli Gediz İlçesi Merkez ve Merkeze bağlı Köy ve Köy altı Yerleşim Birimlerindeki 446 ilköğretim öğrencisinin 22 Taşıma Merkezi Okula 39 Hat(araç) ile 180 İş günü Taşınması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN     :           2023/707531

1-İdarenin

 1. a) Adı : GEDİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. b) Adresi : ULUOYMAK MAH. 85 SOKAK NO:9 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
 3. c) Telefon ve faks numarası : 2744123714 – 2744123898

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmet alımın

 1. a) Adı : Kütahya İli Gediz İlçesi Merkez ve Merkeze bağlı Köy ve Köy altı Yerleşim Birimlerindeki 446 ilköğretim öğrencisinin 22 Taşıma Merkezi Okula 39 Hat(araç) ile 180 İş günü Taşınması İşi
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Kütahya ili Gediz ilçesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki 446 ilköğretim öğrencilerinin taşıma merkezi okullara 39 araç ile 180 iş günü taşınması hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :*Zafer ilkokulu *Mehmetçik Ortaokulu *Akçaalan HFÇ İlkokulu-Ortaokulu *Erdoğmuş İlkokulu *Erdoğmuş Ortaokulu *Altınkent İlkokulu-Ortaokulu *Umurbey Ortaokulu *F.Altay İlkokulu *Yunuslar İlkokulu *Yunuslar Ortaokulu *Yenikent ilkokulu *Yenikent Ortaokulu *Üzümlü İlkokulu-Ortaokulu *Gölcük İlkokulu *Gölcük Ortaokulu *Fırdan ilk-Ortaokulu *Gümele İlk-Ortaokulu

ç) Süresi/teslim tarihi               : İşe başlama tarihi 11.09.2023, işin bitiş tarihi 14.06.2024

 1. d) İşe başlama tarihi :11.09.2023

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.08.2023 – 10:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 2. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 3. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 5. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI