GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 034 KODLU YOLDA, ŞAPHANE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 454 KODLU YOLDA VE KOCADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 404,408 VE 410 KODLU YOLLARDA TOPLAM 19+900 MT SANAT YAPISI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 034 KODLU YOLDA, ŞAPHANE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 454 KODLU YOLDA VE KOCADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 404,408 VE...

GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 034 KODLU YOLDA, ŞAPHANE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 454 KODLU YOLDA VE KOCADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 404,408 VE 410 KODLU YOLLARDA TOPLAM 19+900 MT SANAT YAPISI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 10.08.2023
24
A+
A-

GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 034 KODLU YOLDA, ŞAPHANE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 454 KODLU YOLDA VE KOCADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 404,408 VE 410 KODLU YOLLARDA TOPLAM 19+900 MT SANAT YAPISI YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ orman işletme şefliğinde 034 Kodlu yolda, Şaphane Orman İşletme Şefliğinde 454 Kodlu Yolda ve Kocadağ Orman İşletme Şefliğinde 404,408 ve 410 Kodlu Yollarda toplam 19+900 mt Sanat Yapısı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/807728

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ÖZYURT MAHALLESI DEMIREL CADDESI 11 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2744124014 – 2744123866
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ orman işletme şefliğinde 034 Kodlu yolda, Şaphane Orman İşletme Şefliğinde 454 Kodlu Yolda ve Kocadağ Orman İşletme Şefliğinde 404,408 ve 410 Kodlu Yollarda toplam 19+900 mt Sanat Yapısı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ orman işletme şefliğinde 034 Kodlu yolda, Şaphane Orman İşletme Şefliğinde 454 Kodlu Yolda ve Kocadağ Orman İşletme Şefliğinde 404,408 ve 410 Kodlu Yollarda toplam 19+900 mt Sanat Yapısı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ orman işletme şefliğinde 034 Kodlu yolda, Şaphane Orman İşletme Şefliğinde 454 Kodlu Yolda ve Kocadağ Orman İşletme Şefliğinde 404, 408 ve 410 Kodlu Yollarda toplam 19+900 mt Sanat Yapısı Yapım İşi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.08.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gediz Orman İşletme Müdürlüğü,Müdür Yardımcısı Odası
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale Kanununun 11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan A-I. Grup Köprü ve Viyadük İşleri ile A- V.Grup Karayolları İşleri (Alt Yapı,Üst Yapı) benzer iş olarak değerlendirilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisleri Odasına Kayıtlı Orman Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği/ İnşaat Yüksek Mühendisliği
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (AltmışBeş) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

REKLAM ALANI