AKARYAKIT VE LPG( OTOGAZ) YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKARYAKIT VE LPG( OTOGAZ) YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 07.05.2024
4
A+
A-

AKARYAKIT VE LPG( OTOGAZ)

YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKARYAKIT VE LPG( OTOGAZ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/574692

 

1-İdarenin
a) Adı : YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : YENİMAHALLE İZMİR CAD. NO : 16 43600 YENİKENT GEDİZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2744242340 – 2744242341
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKARYAKIT VE LPG( OTOGAZ)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 13.000 LT Motorin, 3.000 LT (95 Oktan) Kurşunsuz Benzin, 3.500 LT LPG (Oto gaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Motorin talep edilmesi durumunda araçla Yenikent Belediyesi Motorin Deposu ile Akaryakıt istasyonu pompa teslim 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Akaryakıt istasyonu pompa teslim LPG Oto-gaz Akaryakıt istasyonu pompa teslim
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.07.2024-31.12.2024 TARİHLERİ ARASI İhtiyaç Olduğunda Akaryakıt Satış İstasyonundan Akaryakıt Takip Fişi Düzenlenerek Teslim Alacaktır. Talep Halinde Tankerle Akaryakıt Takip Fişi Düzenlenerek Belediye Motorin Deposuna Teslim Edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip beş (5 ) işgünü içinde başlayıp, (izleyen) 214 gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.05.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yenikent Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü odası. Yenimahalle İzmir cad. no:16 Gediz / KÜTAHYA
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Tek ortağın sunması yeterlidir.
Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir.
LPG Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir.
FAALİYET BELGESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİCATER SİCİL GAZETESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
Büro Tescil Belgesi ODA KAYIT SİCİL SURETİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
İMZA BEYANNAMESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Yetkili Satıcı Belgesi AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
AKARYAKIT VE OTOGAZ İSTASYONU TSE BELGESİ Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
EPDK BAYİLİK LİSANSI (AKARYAKIT VE OTOGAZ) İSTASYONLU Tek ortağın sunması yeterlidir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

REKLAM ALANI