MARMARİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Marmaris Milli Emlaklar Müdürlüğü tarafından İçmeler Mahallesi’nde bulunan ilanda sayısı ve metrekaresi belirtilen PTT lojmanlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık teklif usulü” ile satışı yapılacak.

MARMARİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 05.02.2021
485
A+
A-

MARMARİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 45.MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK KAMU KONUTLARI

Sıra No

İli/İlçesi

Mahallesi

Ana Taşınmaz Bilgileri

Kat Mülkiyeti Bilgileri

Daire Brüt Yüzölçümü (m2)

Fiili Durumu

Tahsisli Kurum

Tahmin Edilen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Arsa Payı

Blok No

Kat No

Bağ.

Bölüm No

1

Muğla/

Marmaris

İçmeler

1384

729,00

2/24

2

2

81,00

Dolu

PTT Genel Müdürlüğü

525.000,00

52.500,00

17.02.2021

14.00

2

Muğla/ Marmaris

İçmeler

1384

729,00

2/24

2

3

93,00

Dolu

PTT Genel Müdürlüğü

600.000,00

60.000,00

17.02.2021

15.002886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 45.MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra No

İli/İlçesi

Mahalle/

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi

ve Saati3

Muğla/ Marmaris

Osmaniye Mahallesi/

 Belen (Çukur) Mevkii

209

7

480,31

Tam

Taşlık Kayalık

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım alanı ve yol”

96.062,00

19.213,00

17.02.2021

11.00

1-Yukarıda Tabloda belirtilen (1) ve (2) sıra no.lu  bağımsız bölümlerin (PTT lojmanı)  ve  (3) sıra no.lu taşınmazın satış ihaleleri   2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık teklif usulü” ile hizasında belirtilen tarih ve saatte,  Maliye Hizmet Binası 2.katında bulunan Marmaris Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna;

          a)- Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

           b)- Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,

           c)- Geçici teminata ait belge (alındı belgesine bağımsız bölüm bilgilerinin, parsel, kat ve bağımsız bölüm no. açıkça yazılması),  (Geçici teminat bedeli, gerekli açıklama yazılmak suretiyle TC Ziraat Bankası Marmaris Şubesinde   Marmaris Malmüdürlüğüne ait  TR 49 000 1000 204 000 010 00 5701  İban no.lu hesaba yatırılabilir)

         d)-  Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,  kamu tüzel kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,

            e)- Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

           vermeleri gerekmektedir.

         

3)-  İhalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

4)- Öncelikli alım hakkı sahibinin ödeme koşulları;

            a)-İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır,

            b)- Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

1) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

2) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,

3) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.           c)-Öncelikli alım hakkı sahibi, yukarıda belirtilen ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

5) -Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

6)- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.    a)- Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.

     b)- Banka, alıcının sözleşme öncesi bilgi formunu, kredi sözleşmesini  ve ödeme planı ile banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla alıcıya kredi kullandıracaktır.

          c)- Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin  tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.

 7)-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlardan (KDV, karar pulu bedeli ve tapu harcı) müstesna,  ayrıca, 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

8)- 4706 Sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal (3 no.lu taşınmaz ) ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle de ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde, satış bedelinin ¼’ ü peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya TMK’nun 893.maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

9)-Posta ile müracaatlarda teklifin  2886 Sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve  ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare ve Komisyon sorumlu değildir.

10)- Yukarıda tabloda (1) ve (2) sıra no.lu bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmaktadır.

11)-İhaleye ilişkin şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Marmaris Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

12)-İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13)-Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr ve “https://mugla.csb.gov.tr”adresinden görülebilir. İrtibat Tel: 0 252 417 83 45

İLAN OLUNUR.https://www.ilan.gov.tr/ilan/729583/emlak/konut/marmaris-icmelerde-ptt-lojmani-satilacaktir

REKLAM ALANI