Manisa Prime Projesi’nde yer alan ticari alan ve 5 yıldızlı otelin işletme hakkı kiraya verilecektir

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa Prime Projesi kapsamında yapımına devam edilen A blokta bulunan ticari alanlar ile B bloktan oluşan 5 yıldızlı otelin 25 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.

İhale, 10 Mart 2021 tarihinde saat 15:00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

Manisa Prime Projesi’nde yer alan ticari alan ve 5 yıldızlı otelin işletme hakkı kiraya verilecektir
REKLAM ALANI
Yayınlama: 26.02.2021
281
A+
A-
İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu: Mülkiyeti Belediyemize ait, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Laleli Mahallesinde Kain, Tapunun 3413 Ada 9 Numaralı Parselinde Kayıtlı Taşınmaz Üzerinde Manisa Prime Projesi Kapsamında Yapımına Devam Edilen A Blokta Bulunan Ticari Alanlar İle B Bloktan Oluşan 5 Yıldızlı Otelin 25 (Yirmi Beş) Yıl Süreye Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilmesi Franchising/İşletme/İşlettirmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile 25 (Yirmi Beş) yıllığına ihale edilecektir. (Kiralanacaktır)

Söz konusu işyeri, idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

 

İhalenin Yapılacağı Yer Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale Tarihi ve Saati 10 Mart 2021 – saat 15:00
Aylık Muhammen Kira Bedeli 750.000,00 TL.+KDV
Geçici Teminatı Bedeli 6.750.000,00 TL.İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

          a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

          b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

2- Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

5- İmza sirküleri vermek:

          a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

          b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

          c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

          a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

          b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

          c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

          d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

9-  Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı )

10- Manisa Büyükşehir Belediyesinden taşınmaz kiralayanlardan kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile icra takibine muhatap olmadığına ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair 1.Hukuk Müşavirliğinden alınacak belge. (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca temin edilecektir.)

11- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.

12- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

13- Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair belge. (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.)

14- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge. (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.)

15- İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname.

16- İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname.

17- İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname. Katılımcı tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliği temsili yetkili kişilerce düzenlenmiş taahhütname.

18- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,                       

19- İsteklilerin en az 5 yıl süreli Turizm İşletme Belgeli Otel (100 yatak ve üstü) ve 2.000 m2 Alışveriş Merkezi işletmiş veya işletmekte olduğunu gösterir belge,

20- İsteklilerin son üç yılına ait ciro ortalaması en az 50.000.000,00 TL. ( Elli Milyon Türk Lirası ) olması şartı aranacaktır. Ortak girişimde pilot ortağın bu şartı sağlaması yeterlidir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL. Karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi,  ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/738501/emlak/turistik-tesis/manisa-prime-projesinde-yer-alan-ticari-alan-ve-5-yildizli-otelin-isletme-hakki-kiraya-verilecektir

REKLAM ALANI