THY Olağan Genel Kurul Toplantısına davet

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu; 2020 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 26 Mart 2021 Cuma günü saat 14.00’te ilanda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarları Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet ediyor.

THY Olağan Genel Kurul Toplantısına davet
REKLAM ALANI
Yayınlama: 12.03.2021
153
A+
A-

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’NUN2020 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 26 MART 2021 TARİHLİOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; 2020 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul

Toplantısı’nın 26 Mart 2021 Cuma günü saat 14.00’te aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder.Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.            e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013  tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek-1’deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Ortaklığımızın 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Payı Dağıtım Önerisi; Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresi olan http://www.turkishairlines.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası’nda hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın hissedarlarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.GÜNDEM

1. Açılış ve  toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,  

3. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2020 yılı Denetim Raporlarının okunması, 

4. 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 

6. 2020 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması, 

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Ogün Şanlıer’in istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Melih Şükrü Ecertaş’ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

10. Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

12. 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13. Dilek ve temenniler, kapanış.TÜRK HAVA YOLLARI  A.O.YÖNETİM KURULU 
VEKALETNAMETÜRK HAVA YOLLARI A.O.


Türk Hava Yolları A.O. nun  26/03/2021 Cuma günü saat 14.00’te  Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası toplantı salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy  vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………..’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No./Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERNİS numarası;

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.      

1-    Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;           

a-) Vekil kendi  görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-) Vekil , Ortaklık  yönetiminin  önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c-) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.Talimatlar :

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.Gündem Maddeleri (*)     Kabul         Red        Muhalefet Şerhi

1.

2.

3.(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.2-    Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a-) Vekil kendi  görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c-) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.B)  Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.1- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a-) Tertip ve serisi (*)

b-)  Numarası/Grubu (**)

c-) Adet – Nominal değeri.

ç-) Oyda imtiyazı olup olmadığı.

d-) Hamiline- Nama yazılı olduğu (*)

e-) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.2- Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ait listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.PAY SAHİBİNİN ADI , SOYADI  VEYA ÜNVANI (*)

TC Kimlik No./Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERNİS numarası;

Adresi:    

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.İMZASI

 

REKLAM ALANI