SOYLU İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurulu 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 12.00’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gediz-Uşak Karayolu 9.Km. Gediz adresindeki Fabrikamız binasında yapılacaktır.

SOYLU İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REKLAM ALANI
Yayınlama: 17.12.2020
448
A+
A-

SOYLU İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        

            YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN             

 

Şirketimizin 2019  yılı olağan genel kurulu 28 Aralık 2020 Pazartesi  günü saat 12.00’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gediz-Uşak Karayolu 9.Km. Gediz adresindeki Fabrikamız binasında  yapılacaktır.

Ortaklarımızın, toplantıdan 15 gün önce hisse senetleri ile Şirket merkezine müracaat ederek giriş kartı almalarını, toplantıya katılamayacak ortaklarımızın SPK Seri: 8 tebliği gereğince ekte örneği bulunan vekaletname formunu imzalayıp doldurarak notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Şirketimizin 2019 yılı Bilanço, Kar/Zarar Hesabı ve Yönetim ve Bağımsız denetim   Raporları toplantıdan 15 gün önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

 

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi,
 2. Toplantı tutanaklarının  imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
 3. 2019  Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,
 4. 2019  Yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması,
 5. 2019 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının müzakeresi ve tasdiki ,
 6. 2019 yılı karı hakkında karar alınması,
 7. 2019 Yılı Yönetim Kurulunun   ibra edilmesi,
 8. Bağımsız denetim firmasının  2 yıl için  seçilmesi ,
 9. Yönetim  kurulu üyelerinin , ücretlerinin tespiti,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış

 

VEKALETNAME

 

Soylu İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 12.00’de Gediz-Uşak Karayolu 9.Km Gediz adresindeki Fabrika binasında yapılacak olağan genel kurul toplasında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;

Sayın ……………………………………………………………………………………………… vekil tayin ettim.

A)Temsil Yetkisinin Kapsamı

 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanamaya yetkilidir.
 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

 1. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

B)Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

 1. Tertip ve serisi:
 2. Numarası:
 3. Adet-Nominal değeri:
 4. Oyda İmtiyazlı olup olmadığı:
 5. Hamiline-Nama yazılı olduğu:

      Ortağın Adı ve Soyadı veya Unvanı:

Adresi:                                                                                   İmzası:

 

Not:(A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkkı için açıklama yapılır.

 

REKLAM ALANI