KÜTAHYA- YENİKENT BELEDİYESİ YENİMAHALLE KÖPRÜ YAPIM İŞİ YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 1.727.489,00 Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 29.028.453,30 İş Deneyimi...

KÜTAHYA- YENİKENT BELEDİYESİ YENİMAHALLE KÖPRÜ YAPIM İŞİ YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 16.11.2023
15
A+
A-

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 7
Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım … – 1.727.489,00
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım … – 29.028.453,30
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım … – 580.569.066,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar
E-İhale : Evet

KÜTAHYA- YENİKENT BELEDİYESİ YENİMAHALLE KÖPRÜ YAPIM İŞİ

YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kütahya- Yenikent Belediyesi Yenimahalle Köprü Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1253188

 

1-İdarenin
a) Adı : YENİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : YENİMAHALLE İZMİR CAD. NO : 16 43600 YENİKENT GEDİZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 02744242340 – 2744242341
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Kütahya- Yenikent Belediyesi Yenimahalle Köprü Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet köprü yapım işi projesinde belirtilen miktar ve ölçülerde Yenikent YeniMahalle Gediz Nehri Üzeri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yenikent YeniMahalle Gediz Nehri Üzeri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.11.2023 – 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 51 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE YER ALAN ( A ) / I GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VE/VEYA MİMAR DİPLOMALARI GEÇERLİ SAYILACAKTIR
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

REKLAM ALANI