KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKURÖREN ORMAN DIŞI SATIŞ DEPOSUNDA 15500 M3 ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKURÖREN ORMAN DIŞI SATIŞ DEPOSUNDA 15500 M3 ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Çukurören Orman Dışı Satış Deposunda 15500 m3 Orman emvali İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun […]

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKURÖREN ORMAN DIŞI SATIŞ DEPOSUNDA 15500 M3 ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİ  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 07.01.2020
322
A+
A-

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKURÖREN ORMAN DIŞI SATIŞ DEPOSUNDA 15500 M3 ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Çukurören Orman Dışı Satış Deposunda 15500 m3 Orman emvali İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/727242

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÖZYURT MAHALLESI DEMIREL CADDESI 11 43600 GEDİZ/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2744124014 – 2744123866

c) Elektronik Posta Adresi

:

gedizisl@ogm.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü,Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Çukurören Orman dışı Satış Deposunda 15.500 m3 Orman Emvali İstifleme Hizmet Alım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü-ÖZYURT MAHALLESI DEMIREL CADDESI 11 43600 – GEDİZ /

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 03.02.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü- Özyurt Mah.Demirel cad.No:11 43600/Gediz-KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati

:

20.01.2020 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhale Konusu işin yerine getirilmesi için 1 (Bir) adet teknik donanımlı istifleyici  makinenin operatörü ile birlikte iş başında bulundurulması zorunludur. İstifleyici makine ile istifleyici operatörün, İş Kanunu, İş Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince alması ve bulundurması gereken her türlü ruhsat, belge, ekipman ve tedbirleri sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır. İsteklinin makinesi olan ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMM) raporu ile tesvik edilecektir. Kiralanacak araç için sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı kira sözleşmesinin idareye sunulması gerekmektedir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Orman emvali istifleme ve yükleme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gediz Orman İşletme Müdürlüğü- Özyurt Mah.Demirel cad.No:11 43600/Gediz-KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (altmış beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

REKLAM ALANI