GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADONA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJELERİNE AİT ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMET ALIM İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADONA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJELERİNE AİT ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMET ALIM İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN...

GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADONA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJELERİNE AİT ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMET ALIM İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 24.04.2023
69
A+
A-

GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADONA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJELERİNE AİT ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMET ALIM İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Karadona Orman İşletme Şefliği Endüstriyel Ağaçlandırma Uygulama Projelerine ait Arazi Hazırlığı Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/402015

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 100.YIL MAHALLESİ SAMYELİ SOKAK NO:2 MERKEZ/KÜTAHYA 43043 ÇAMLICA YOL AYRIMI KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2742313340 – 2742313351
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Karadona Orman İşletme Şefliği Endüstriyel Ağaçlandırma Uygulama Projelerine ait Arazi Hazırlığı Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8280 adet kök sökme 22,59 Ha. Üretim Atıklarının Yığınlanması, 17,50 Ha diri örtü temizliği,40,09 Ha. Makineli Alt Toprak İşleme, 21,375 Km Ekskavatörle Teras Yapılması, 21,375 Km Buror Teras Aplikasyonu, 133,499 Km Alt Toprak İşlemesi Yapılan Alanda teras formu vermek amacıyla toprak işleme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Karadona Orman İşletme Şefliği 28 Nolu Bölme
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 3(Üç) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.04.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak; tek sözleşmeye bağlanmış Ağaçlandırma, Silvikültür, Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü çalışmalarında yapılan toprak işleme,Teras yapımı diri örtü temizliği işleri benzer iş olarak kabul edecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

REKLAM ALANI