GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Sayın Ortaklarımız ; 2021-2022 Yılları Olağan genel kurulu 08/06/2023 Perşembe günü saat 11.00’de Özyurt Mah. M.N.A Caddesi No:12 / GEDİZ adresindeki şirketimiz...

GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 27.05.2023
116
A+
A-

 

 

 

GEDİZ MADENCİLİK A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Sayın Ortaklarımız ;

 

2021-2022 Yılları Olağan genel kurulu 08/06/2023 Perşembe günü saat 11.00’de Özyurt Mah. M.N.A Caddesi No:12 / GEDİZ adresindeki şirketimiz binasında aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Gündem ve Vekaletname örneği Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Sayın ortaklarımızın ;

Hisse senetleri veya bunların mülkiyetlerini tevsik edici bir belge ile şirketimizin Özyurt Mah. M.N.A Cad. No:12 Gediz adresindeki muhasebe servisine toplantı saatine kadar müracaat ederek giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın  ekte örneği bulunan vekaletname formunu uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil etmelerini rica ederiz.

Şirketimizin 2021-2022 Yılları Bilanço, Kar/Zarar hesabı , Faaliyet Raporu mesai saatlerinde şirketimiz merkezinde tetkiklerinize hazır tutulacağı hususlarında bilgi edinmeleri ve belirli gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

GÜNDEM :

1-   Açılış ve Divan teşekkülü

2-   Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

3-   2021-2022 Yılı  faaliyet raporunun  okunması, müzakeresi ve onayı.

4-   2021-2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.

5-   Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.

6-   Kar dağıtımı ile ilgili tekliflerin görüşülerek karar verilmesi.

7-   Türk  Ticaret kanununun 395-396 maddeleri ile ilgili genel kurul kararı alınması.

8-   Dilek ve Temenniler

9-   Kapanış.

—————————————————————————————————————–

V E K A L E T N A M E

 

GEDİZ MADENCİLİK A.Ş.’ nin 08/06/2023 Perşembe günü saat 11.00’de şirketin Özyurt Mah. M.N.A Cad. No:12. GEDİZ/KÜTAHYA adresindeki binasında yapılacak 2021-2022 Yılları Olağan Genel Kurulu toplantısında aşağıdaki belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ;

Sayın : …………………………………………………………………………………………………………………. vekil tayin ettim.

 1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
 2. a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

 1. c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)

 1. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
 2. a) Tertip ve Serisi :
 3. b) Numarası :
 4. c) Adet Nominal Değeri :
 5. d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
 6. e) Hamiline-Nama yazılı olup olmadığı :

         ORTAĞIN ADI VE SOYADI VEYA ÜNVANI

         İ M Z A S I

        A D R E S İ

 

NOT : (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAM ALANI