Uludağ Milli Parkı Sarıalan’da 4 adet dükkan ve 1 adet kır kahvesi ihale usulü ile kiraya verilecektir

Uludağ Milli Parkında bulunan ilanda belirtilen işletmecilik işi ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır.

Uludağ Milli Parkı Sarıalan’da 4 adet dükkan ve 1 adet kır kahvesi ihale usulü ile kiraya verilecektir
REKLAM ALANI
Yayınlama: 10.03.2021
161
A+
A-
T.C. TARIM VE BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

 

     Uludağ Milli Parkında bulunan aşağıda belirtilen işletmecilik işi ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır.

    İhale Şartnamesi ve ekleri; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Park Müdürlüğü – Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası Osmangazi/Bursa adresinden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların Şartname Bedelini;  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Uludağ Milli Parkı Döner Sermeye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Fatih Bulvarı Şubesindeki TR720001001145690387555001 nolu hesabına yatırmaları ve şartname ve eklerini satın almaları gerekmektedir.

     Teklifler; Uludağ Milli Park Müdürlüğü – Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası Osmangazi/Bursa adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına ihalenin yapılacağı 24 / 03 / 2021 Çarşamba günü saat 13.30’ a kadar verilebilecektir
İhale ile verilecek Tesisin adı/Yeri Muhammen Bedeli

 
Geçici Teminatı Şartname Bedeli İhale Saati
Sarıalan Kamp ve Günübirlik Kullanım Alanı 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Kır Kahvesi (Kafeterya) İşletmeciliği

535.600,00 TL


53.560,00 TL


500,00 TL


13:30


İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:  

1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur)

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde ortaklığın her bir ortağı tarafından belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur) 

2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)  

3. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4. Bu iş için 5.000.000,00 TL(Beş Milyon Türk Lirası)  tutarına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve onay belgelerinin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;   a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

   b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

   c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi     vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve      görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

 6.  Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. a)İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen;  faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

•  Kır Kahvesi veya Kafeterya İşletmeciliği,

•  Hediyelik Eşya Dükkanı İşletmeciliği,

•  Büfe veya Şarküteri veya Bakkal veya Manav İşletmeciliği,

b)İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c)İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

   d)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

   e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

7. imza sirküleri veya beyannameleri vermek. İsteklinin;   a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

   b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

   c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

8. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini vermek.

9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanarak imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.

11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge  vermek. 

12. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

13. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından imzalanması zorunludur.)

14. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

15. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

16. Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

      İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle Teklif Mektuplarını 24 / 03 / 2021 Çarşamba günü saat 13:30’a kadar Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet binası adresindeki Uludağ Milli Park Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.          İlan olunur.

                                                                                                         T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

                                                                                                                      II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

REKLAM ALANI