Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü saat 14.00’te, “Hacı Bayram Mahallesi istiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki idare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacak.

Pay sahiplerinin, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin öncelikli olarak e-GKS aracılığıyla katılmaları önem arz etmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet
REKLAM ALANI
Yayınlama: 17.03.2021
140
A+
A-

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVETTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü saat 14.00’te, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilirler.

Pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin öncelikli olarak e-GKS aracılığıyla katılmaları önem arz etmektedir. e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Bankamız internet sitesinde “Genel Kurul” başlığı altında yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziki olarak katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilmektedir.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişi pay sahipleri ile e-GKS’den tayin edilen temsilcilerin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise aşağıdaki örneğe uygun ve noter onaylı olarak düzenlenmiş vekâletname ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, Bankanın 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunu (Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Raporlarını, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını) adresleri Bankamız internet sitesinde yer alan İdare Merkezi ve Şubelerimizden temin edebilirler.TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

Banka Meclisi

GÜNDEM:

1-    Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2-    Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2020 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.

3-    2020 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.

4-    Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.

5-    6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi doğrultusunda Bankamız Esas Mukavelesi’nin 14. maddesinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.

6-    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14 ve 15. maddelerinde değişiklik yapılması ile söz konusu İç Yönerge’ye 14/A maddesinin eklenmesi hususunun onaya arzı.

7-    Banka Meclisinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.

8-    Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması.VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:

Sahibi olduğum    TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası Anonim Şirketinin 30 Mart 2021 tarihinde “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 14.00’te yapılacak 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye      ve      gündemdeki      maddelerin      karara      bağlanması      için      oy      kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.VEKÂLETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve imza


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

 

ESKİ METİN

 
YENİ METİN

 

Genel Kurul toplantıları ve oy hakkı

Genel Kurul toplantıları ve oy hakkı

Madde 14- A) Genel Kurul toplantıları

Madde 14- A) Genel Kurul toplantıları

Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Hissedarlar Genel Kurulunu teşkil ederler.

Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Hissedarlar Genel Kurulunu teşkil ederler.

(Değişik bent: Cumhurbaşkanı Kararı; 31/1/2019 – 684/ md.1) Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır.

(Değişik bent: Cumhurbaşkanı Kararı; 31/1/2019 – 684/ md.1) Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır.

Genel Kurul lüzumu halinde, Türk Ticaret Kanununda yazılı hükümler dairesinde fevkalade toplantıya davet olunur.

Genel Kurul lüzumu halinde, Türk Ticaret Kanununda yazılı hükümler dairesinde fevkalade toplantıya davet olunur.

(Değişik bent: Bakanlar Kurulu Kararı; 29/5/2017 – 2017/10431/ md.1) Genel Kurulun toplantıya daveti, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

(Değişik bent: Bakanlar Kurulu Kararı; 29/5/2017 – 2017/10431/ md.1) Genel Kurulun toplantıya daveti, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Toplantıya davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden başka, Ankara’da ve Banka Meclisince uygun görüldüğü takdirde Bankanın şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazetelerde yapılır.

Toplantıya davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden başka, Ankara’da ve Banka Meclisince uygun görüldüğü takdirde Bankanın şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazetelerde yapılır.

Toplantı günü, adresleri bilinen hissedarlara taahhütlü mektup

gönderilmek suretiyle de bildirilir.

Toplantı günü, adresleri bilinen hissedarlara taahhütlü mektup

gönderilmek suretiyle de bildirilir.

Banka Meclisi tarafından hazırlanacak gündem, Genel Kurulu

toplantıya davete ait ilan ve davet mektuplarında gösterilir.

Banka Meclisi tarafından hazırlanacak gündem, Genel Kurulu toplantıya davete ait ilan ve davet mektuplarında gösterilir.

B) Nisap

B) Nisap

Genel Kurul, bu Esas Mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az % 51’ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu çoğunluk hasıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Genel Kurul, bu Esas Mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az % 51’ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu çoğunluk hasıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında oylarını bizzat veya temsilcileri aracılığıyla kullanabilirler.

Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında oylarını bizzat veya

temsilcileri aracılığıyla kullanabilirler.

Gerçek kişi olan pay sahiplerinin tayin edecekleri temsilcilerine ait vekaletnamenin Banka Meclisince hazırlanacak örneğe uygun olması şarttır.

Gerçek kişi olan pay sahiplerinin tayin edecekleri temsilcilerine ait vekaletnamenin Banka Meclisince hazırlanacak örneğe uygun olması şarttır.

Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcileri ise, temsil yetkileri ve kimlikleri ile temsil ettikleri paylar miktarını gösteren birer belge ile Genel Kurula katılabilirler.

Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcileri ise, temsil yetkileri ve kimlikleri ile temsil ettikleri paylar miktarını gösteren birer belge ile Genel Kurula katılabilirler.

Banka Meclisi, pay sahiplerinin toplantıya ve müzakerelere katılmak ve oy haklarını kullanmak yetkileri bulunup bulunmadığının tespiti için gereken tedbirleri alır.

Banka Meclisi, pay sahiplerinin toplantıya ve müzakerelere katılmak ve oy haklarını kullanmak yetkileri bulunup bulunmadığının tespiti için gereken tedbirleri alır.

Banka Meclisi, aynı zamanda verilen kararlar ve yapılan seçimlerle pay sahiplerinin vaki beyanlarının geçirileceği bir tutanak düzenlenmesini sağlar.

Banka Meclisi, aynı zamanda verilen kararlar ve yapılan seçimlerle pay sahiplerinin vaki beyanlarının geçirileceği bir tutanak düzenlenmesini sağlar.

 

(Değişik ilk cümle: Bakanlar Kurulu Kararı; 29/5/2017 – 2017/10431/ md.1) Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren ve Başkan tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak, toplantıdan önce, Genel Kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Bu cetvel, toplantıya davete ait diğer belgelerle birlikte Genel Kurul tutanağına bağlanır.

(Değişik ilk cümle: Bakanlar Kurulu Kararı; 29/5/2017 – 2017/10431/ md.1) Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren ve Başkan tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak, toplantıdan önce, Genel Kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Bu cetvel, toplantıya davete ait diğer belgelerle birlikte Genel Kurul tutanağına bağlanır.

Genel Kurul kararları, mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.

Genel Kurul kararları, mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.

Genel Kurul toplantılarında verilen kararlar, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da karşı oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

Genel Kurul toplantılarında verilen kararlar, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da karşı oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

Genel Kurul, müzakerelere başlamadan evvel, hissedarlardan veya temsilcilerinden ikisini oyları toplamak ve tasnif etmek üzere seçer.

Genel Kurul, müzakerelere başlamadan evvel, hissedarlardan veya temsilcilerinden ikisini oyları toplamak ve tasnif etmek üzere seçer.

Genel Kurul Başkanı ile oyları toplamak ve tasnif etmek üzere seçilenler, pay sahipleri ve Banka mensupları arasından birini Genel Kurul katibi olarak seçerler.

Genel Kurul Başkanı ile oyları toplamak ve tasnif etmek üzere seçilenler, pay sahipleri ve Banka mensupları arasından birini Genel Kurul katibi olarak seçerler.

(Mülga bent: Bakanlar Kurulu Kararı; 29/5/2017 – 2017/10431/ md.1)

(Mülga bent: Bakanlar Kurulu Kararı; 29/5/2017 – 2017/10431/ md.1)

C) Oy hakkı

C) Oy hakkı

Her on hisseye sahip olan veya bu miktar hisseyi temsil eden pay sahibi bir oya maliktir.

Her on hisseye sahip olan veya bu miktar hisseyi temsil eden pay sahibi bir oya maliktir.

(Mülga bent: Bakanlar Kurulu Kararı; 29/5/2017 – 2017/10431/ md.1)

(Mülga bent: Bakanlar Kurulu Kararı; 29/5/2017 – 2017/10431/ md.1)

 

D) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

 

Bankanın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Mukavelenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

 https://www.ilan.gov.tr/ilan/759444/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi-olagan-genel-kurul-toplantisina-davet

REKLAM ALANI