SÜT 1/1’LİK ALIMI 11’İNCİ KOMD.TUG. SÖKE K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SÜT 1/1’LİK ALIMI
11’İNCİ KOMD.TUG. SÖKE K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Süt 1/1’lik Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

SÜT 1/1’LİK ALIMI 11’İNCİ KOMD.TUG. SÖKE K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 08.03.2021
160
A+
A-

SÜT 1/1’LİK ALIMI

11’İNCİ KOMD.TUG. SÖKE K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Süt 1/1’lik Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/119493

 

1-İdarenin
a) Adresi : 11’INCI KOMD.TUG.SÖKE K.YRD.LIGI SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565181985 – 2565120310
c) Elektronik Posta Adresi : gokce.dogan1980@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8000 Kilogram Süt 1/1lik Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 11’inci Komando Tugay Söke Komutan Yardımcılığı Tşn.(Tük.)-403 Mal Saymanlığı Deposu Söke-AYDIN
c) Teslim tarihi : 01 Nisan 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Günlük İhtiyaçlar Nispetinde alınacaktır. (Ancak sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi halinde, sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.) Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi (ihtiyaç listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte imzalanması) halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait tebligatlar ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde tebligat yapılmış sayılacak ve mal getirmediği hallerde uygulanan cezai müeyyide uygulanacaktır. Taahhüt edilen malların hangi günlerde teslim edileceği ile ilgili tebligatlar; düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç iki gün evvelinden yüklenicinin kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (R.İ.T.) yapılacaktır. Yazılı tebligat süresi içinde resmi iadeli taahhütlü posta ile yapılması elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Getirilecek malın miktarı için teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır. Tebliğ edilen miktarlar tahmini besleme miktarları olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal miktarını teslim yerine bizzat gelerek veya kanuni vekilini göndererek, saat 17:00’ye kadar öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal getirmediği veya eksik getirdiği takdirde hakkında Sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler uygulanacaktır. Fazla mal getirmesi durumunda gelen fazlalığın iade edilip edilmeyeceği hususunda idare serbest ve yetkilidir. Yüklenici tebligat çizelgesinde yazılı teslim günlerinde, taahhüt ettiği malı en geç saat 12:00’ye kadar yarım çalışma günleri saat 10:00’a kadar birlik/kurum kilerlerine, depo veya ambarlarına teslim etmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde hakkında Sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler uygulanacaktır. Nakliye, boşaltma ve istifleme yükleniciye ait olup, ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 11’inci Komando Tugayı Söke Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 15.03.2021 – 11:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Süt 1/1 lik ; TSE Belgesine Sahip olacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11’inci Komando Tugayı Söke Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.https://www.ilan.gov.tr/ilan/751760/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/sut-satin-alinacaktir

REKLAM ALANI