Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İli, Erenler İlçesi, 13400 ve 7894 nolu parsellerde bir ayağı olan, diğer ayağı da Sakarya Park 2.Etap alanı içerisinde bulunan, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ile “Zipline” projesinin yapımı ve 10 yıl süreyle işletilmesi ve sürenin sonunda Belediyeye devredilmesi işini ihaleye çıkarıyor.

Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak
REKLAM ALANI
Yayınlama: 12.03.2021
175
A+
A-

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İLE ZİPLİNE İHALESİMADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sakarya İli, Erenler İlçesi, 13400 ve 7894 nolu parsellerde bir ayağı olan, diğer ayağı da Sakarya Park 2.Etap alanı içerisinde bulunan,  Sınırlı Ayni Hak Tesisi ile “Zipline” projesinin yapımı ve 10 yıl süreyle işletilmesi ve sürenin sonunda Belediyeye devredilmesi işi ihalesi.MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığı temin edilebilir.MADDE–3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda 23.03.2021 tarihinde saat 15.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.MADDE – 4: İHALENİN TAHMİNİ BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI :

Sınırlı Ayni Hak Kullanımı Muhammen Bedeli 1 ay için 12.000,00 TL(OnikibinTürkLirası)+KDV olup,

10 Yıllık Muhammen Bedel: 1.440.000,00-TL(BirmilyondörtyüzkırkbinTürkLirası)+KDV’dir.

Geçici Teminat Bedeli: 10 yıllık Muhammen Bedelin %3’ü olan 43.200,00-TL’dir.MADDE – 5: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

Yapılacak ihaleye katılabilmek için; kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 23.03.2021 saat 11.00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmek gerekmektedir.Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

 1. Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)
 2. Nüfus Kayıt Örneği
 3. İkametgâh Senedi

ç)  Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

 1. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl)
 2. İmzalı ihale şartnamesi ve bedelin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi
 4. İlgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içinde alınmış belgeTüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

 1. Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl )
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri
 3. Vekâleten katılım var ise ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar

ç)  Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

 1. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl) ve girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin şirketlerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)
 2. İmzalı ihale şartnamesi ve bedelin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR https://www.ilan.gov.tr/ilan/755821/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/sakarya-nehri-uzerinde-zipline-kurulacak

REKLAM ALANI