Polonezköy tabiat parkı içerisindeki yöresel ürün satış yeri kiraya verilecektir

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğüne bağlı Polonezköy Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Yöresel Ürün Satış Yeri – 1” İşletmesinin kiralanması işi Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.

Polonezköy tabiat parkı içerisindeki yöresel ürün satış yeri kiraya verilecektir
REKLAM ALANI
Yayınlama: 15.02.2021
165
A+
A-
İLANT.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğümüze bağlı Polonezköy Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Yöresel Ürün Satış Yeri – 1” İşletmeciliğinin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca Kapalı Teklif  Usulü ile ihale edilecektir.İHALEYE KONU TABİAT PARKININ:

Adı İlçesi/Yeri İhaleye Konu Faaliyetlerin Nitelikleri ve İşletme Süreleri Muhammen

Bedeli(TL)

 
Şartname

Bedeli (TL)
%10 Geçici

Teminat (TL)
Polonezköy Tabiat Parkı Beykoz / İSTANBUL

 
Polonezköy Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Yöresel Ürün Satış Yeri – 1” işletmeciliği işidir.

Süresi: Sözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere 5+5 yıldır
20.844,78 250,00 2.084,47

Tesis ve faaliyetlerin özellikleri şartname ve eklerinde açıklanmıştır. Tabiat Parkı içindeki ihaleye konu olan tesis ihale edilecektir.A-İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ : 14/02/2021 tarihinden sonra, şartname bedeli Fatih Ormanı Kampüsü Maslak, Sarıyer/İstanbul adresindeki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Saymanlığına yatırıldıktan sonra İdaremizden temin edilir. Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz görülebilir.

B-İHALENİN YERİ: I.Bölge Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu (Fatih Ormanı Kampüsü Maslak, Sarıyer/İstanbul)

C-İHALENİN TARİHİ VE GÜNÜ: 25/02/2021 Perşembe günüdür.

D-İHALENİN SAATİ: TRT saat ayarına göre Saat: 11:00 de yapılacaktır.

E-İSTEKLİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER VE BELGELER:I- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

 1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
 1. Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 2. Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

 

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
 2. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
 3. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;
 1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
 2. Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel              kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi   vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve           görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil    Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
 1. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
 1. İsteklilerin en az 1(bir) yıl sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olduğunu belgelemek:
 2. İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
 3. İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
 4. İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
 5. İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

 

 1. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

 

 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 3. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 4. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 5. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 6. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
 7. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.    II- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

 

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,
 2. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,
 3. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin  ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)
 4. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
 5. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,

c) Yargı kararıyla terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde,

İhaleye katılamazlarF-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.G-İhale sonucu; oluşacak ihale bedellerine göre İhale Onay makamları tarafından Onaylandıktan sonra ihale kararı kesinleşir. İsteklilere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/740093/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/polonezkoy-tabiat-parki-icerisindeki-yoresel-urun-satis-yeri-kiraya-verilecektir

REKLAM ALANI