Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ilanda belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Toplu

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
REKLAM ALANI
Yayınlama: 05.02.2021
165
A+
A-

Kültür ve Turizm Bakanlığından:Kültür ve Turizm Bakanlığınca,  aşağıda belirtilen  birimlerde  çalışmak  üzere,  657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen  branş  ve  sayıda  sözleşmeli  sanatçı  alınacaktır.  Bu  tarihten  sonra,  durumları  uygun olanlar  ile;  ihtiyaç,  başarı,  disiplin  durumu  ve  Bakanlıkça  yapılacak  değerlendirmeye  göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

 

Birimi Branş Adet Toplam
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Keman Viyola Kontrabas

Viyolonsel (Çello) Klarinet

Korno
4

1

2

1

1

2
11
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Keman Viyola

Viyolonsel (Çello) Kontrabas

Obua Klarinet Fagot Korno Flüt Trompet

Vurmalı Çalgılar
6

4

1

2

1

1

1

1

2

1

1
21
Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu Tenor (Erkek) Bas (Erkek) 4

4
8
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Erkek Ses 1 1
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği

Korosu
Keman 2 2
Ankara Türk Dünyası Müzik

Topluluğu
Ritim 1 1
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Semazen (Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri

Bölümü)
1 1
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Kanun 1 1
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Erkek Ses 1 1
TOPLAM 47A-GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.B- ÖZEL ŞARTLAR:

1-  Keman  (Orkestra),  viyola,  viyolonsel  (çello),  kontrabas,  obua,  klarinet,  fagot,  korno, trompet,  flüt,  vurmalı  çalgı  branşları  için;  Resmi  ve  Özel  Konservatuvarlardan  veya  müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

2- Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor, bas, semazen branşları için; en az Güzel  Sanatlar  Lisesi  müzik  bölümü  ya  da  konservatuarın  lise  bölümü  veya  fakülte  ya  da  dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

3- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş  talep   formları   Bakanlığımızın   www.ktb.gov.tr   ve   guzelsanatlar.ktb.gov.tr   internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların,  iş  talep  formunu  ve  bu  ilanın  “C”  maddesinde  yer  alan  diğer  belgeleri  pdf, jpeg,  vb.  (güncellenemez)   formatta  hazırlayarak,  gsgm.basvuru@ktb.gov.tr  e-posta  adresine interaktif   ortamda   göndermeleri   gerekmektedir.   Adayların,   sınav   ilanının   Resmi   Gazete’de yayınlanmasından  itibaren,  son  başvuru  tarihi  olan  15  Şubat  2021  tarihi  saat  23:00’a  kadar başvuruda    bulunmaları    gerekmektedir.    Son    başvuru    tarihinden    sonra    e-posta    gönderi gecikmelerinden  kaynaklanan  problemlerden  dolayı  başvuruların  kuruma  ulaşmaması,  kurumun sorumluluğunda değildir.

Adaylar,  seçmiş  oldukları  branşlar  için  ayrı  ayrı  iş  talep  formu  vermek  veya  iş  talep formunda  sınava  girmek  istedikleri  her  bir  branşı  ayrı  ayrı  işaretlemek  kaydıyla  birden  fazla branşta  sınava  girebileceklerdir.  Ayrıca;  ayrı  ayrı  iş  talep  formu  vermek  veya  aynı  iş  talep formunda belirtmek kaydı ile birden fazla birim için sınava girebileceklerdir.

İş  talep  formları  ve  ekli  belgelerin  incelenmesi  sonucu  yukarıda  belirtilen  şartlara  haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların   Sınava   Giriş   Belgeleri,   iş   talep   formunda   belirttikleri   e-posta   adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek  olup,  bizzat  veya  posta  yolu  ile  iletilen  başvurular  veya  başvuru  amaçlı  belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.

Eksik,  yanlış  evrakla  veya  son  başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  başvurular  işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.D- İSTENİLEN BELGELER:

1-  Keman  (Orkestra),  viyola,  viyolonsel  (çello),  kontrabas,  obua,  klarinet,  fagot,  korno, trompet,  flüt,  vurmalı  çalgı  branşları  için,  Resmi  ve  Özel  Konservatuvarlardan  veya  müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;

Keman  (Klasik  Koro),  kanun,  ritim,  erkek  ses,  tenor  (erkek),  bas  (erkek)  ve  semazen branşları için; Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya  da  dört  yıllık  yüksekokul  mezunu  olduğunu  veya  özel  müzik  öğrenimi  aldığını  gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı). 4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.E- ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.

Piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.

2-  Ritim,  tenor  ve  bas  sınavına  girecek  adayların  sınava  kendi  eşlikçileri  ile  gelmeleri zorunludur.

3-  Adayların  sınava,  sınavda  çalacakları  eserlerle  ilgili  repertuar  listesini  (10’ar  adet) getirmeleri zorunludur.F- SINAV YERİ:

Sınav,  Talatpaşa  Bulvarı  No:38  Altındağ/ANKARA  adresindeki  eski  CSO  binasının arkasındaki Yeni CSO Konser Salonunda yapılacaktır.G- SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00’da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına   göre;   sınav   tarihleri   ve   adayların   branşlarına   göre   hangi   gün   sınava   girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Adayların   sınav   saatinden   en   az   yarım   saat   önce   sınava   girecekleri   yerde   hazır bulunmaları  ve  yanlarında,  Sınava  Giriş  Belgesi,  fotoğraflı  ve  onaylı  kimlik  belgesi  (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10’ar adet) ve   sınava   başvururken   interaktif   ortamda   gönderdiği   belgelerin   asıllarını   (Resmi   ve   Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel  müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik  numarasının  da  yer  aldığı  yazılı  özgeçmiş,  Kurum  internet  sayfasında  yer  alan  iş  talep formunun  ıslak  imzalı  aslı,  adli  sicil  kaydı  belgesi)  ve  4.5  x  6  cm  boyutunda  üç  adet  fotoğraf bulundurmaları   gerekmektedir.   Adayların   aday   numarası   sırasına   göre   sınava   girmeleri gerekmektedir.H- SINAV ŞEKLİ:

Sınav     uygulamalı     şekilde     yapılacaktır.     Branşlara     göre     aşağıdaki     kriterler değerlendirilecektir.

1-  Yaylı  çalgılar  (keman,  viyola,  viyolonsel,  kontrabas)  sınavına  giren  adaylar  için  şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat (Piyano ile).

c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.)

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

2- Nefesli çalgılar (obua, klarinet, fagot, korno, trompet, flüt) sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde),

c) Gam,

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek. 3- Vurmalı çalgılar sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a)  Timpani,  Glockensipiel,  Xiliphon  bir  dereceye  kadar  piyano  ve  bütün  bateri  grubu

çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler, 

b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek. 4- Tenor ve bas adayları için şu eserleri başarı ile seslendirmek;

a) Kendi seçecekleri bir koro eseri icrası,

b) Kendi belirleyecekleri bir Arya, Aryantik veya bir Lied,

c) Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek bir Tonal /Atonal deşifre etmek, 5- Keman (Klasik Koro) ve Kanun branşlarında sınava giren adaylar için;

a) Kendi seçecekleri bir eseri icra etmek,

b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek,

c) Form ve repertuar bilgisine sahip olmak.

6- Ritim sanatçısı adayları için;

a) Kendi seçecekleri eseri başka bir enstrüman eşliğinde icra etmek,

b) Sınav Komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek.

c) Form ve repertuar bilgisine sahip olmak,

7- Erkek ses sanatçısı sınavına giren adaylar için;

a) Kendi seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde icra etmek,

b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde deşifre etmek,

c) Form ve repertuar bilgisine sahip olmak.

8- Semazen adayları için;

a) Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak,

b) Orantılı boy ve kilo ölçülerine,

c) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

d) Özellikle Mevlevî Âyîni repertuar bilgisine,

e) Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine,

f) Mevlevîlik Kültürü bilgisine sahip olmak.I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda    başarılı    sayılmak    için    sınav    komisyonu    tarafından    verilecek    not ortalamalarının  100  üzerinden  70  tam  sayıyı  tutması  şarttır.  Söz  konusu  sınavlarda  alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme  imzalanacak  olup,  ilan  edilen  boş  pozisyon  sayısı  kadar  aday sınavı  başarmış  sayılır. Diğer  adaylar  için  70  ve  üzeri  puan  almış  olmak  sözleşme  imzalanmak  için  kazanılmış  hak sayılmaz.  Kazananlar  arasında  eşit  puan  alanlardan  mesleki  öğrenim  yapmış  olanlar,  bunda  da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Alım  yapılacak  boş  pozisyon  sayısı  kadar  yedek  liste  ilan  edilebilir.  Sınavı  kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile  başarı  sırasına  göre  sözleşme  yapılabilir.  Yedek  listenin  hakları,  sınavın  yapıldığı  tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı  kazananların  listesi  Bakanlığımızın,  www.ktb.gov.tr  ve  guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı   tebligat   yapılmayacaktır.   Sınav   esnasında   veya   sonrasında   gerçeğe   aykırı   beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.İlanen duyurulur.       

Kültür ve Turizm Bakanlığından:Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır

 

Birimi Branş Adet Toplam
ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ ORKESTRA SANATÇISI

Keman Vurmalı Sazlar Viyolonsel

BALE SANATÇISI KORO SANATÇISI

Soprano

Mezzo Soprano Tenor

Bas
2

1

1

2

1

1

1

1
10
İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ SOLİST SANATÇI GRUBU

Opera solist san. Konzertmeister

ORKESTRA SANATÇISI

Keman Viyola Viyolonsel Kontrobas Trompet Klarnet Fagot

Flüt

Vurmalı Sazlar Korno

KORO SANATÇISI

Soprano Alto Tenor

Bas
1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

3

3

3

3
43

 

  BALE SANATÇISI 11  
SAHNE ÜSTÜ VE SAHNE  
GERİSİNDE GÖREV  
YAPACAK PERSONEL  
Süflör 1
Kondüvit 1
Üst Yazı 1
  OPERA SOLİST 2  
İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ SANATÇISI

KORO SANATÇISI

Soprano
1 6
  Mezzo Soprano 1  
 
REKLAM ALANI