İLAN ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü(Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde Belediyemize ait olan ada numarasız 1113 nolu parselde kurdurulacak olan 1140,48 kWp (990 kWe) gücündeki Fotovoltaik panel kapasitesine sahip “Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali ikmalinin teknik özelliklerini, satın alma ve tedarik şartlarını, kurulum ve montaj gereksinimlerini, şebeke ile bağlantı esaslarını, devreye alma, kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi ve gerekli izin

İLAN  ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 29.01.2021
211
A+
A-
  1. Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü(Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde Belediyemize ait olan ada numarasız 1113 nolu parselde kurdurulacak olan 1140,48 kWp (990 kWe) gücündeki Fotovoltaik panel kapasitesine sahip “Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali ikmalinin teknik özelliklerini, satın alma ve tedarik şartlarını, kurulum ve montaj gereksinimlerini, şebeke ile bağlantı esaslarını, devreye alma, kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi ve gerekli izinlerin alınmasına müteakiben  net elektrik üretiminden, aylık EDAŞ ve EPSAŞ ödemeleri düşüldükten sonra, Elazığ Belediyesine KDV hariç en az % 49 altında olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecektir.
  2. İhale 09/02/2021 Salı günü saat: 10:00’da Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı  Salonu’nda  Encümen huzurunda yapılacaktır.
  3. İşin tahmin edilen yatırım maliyet bedeli KDV hariç 3.228.668,38 TL geçici teminat bedeli ise 96.860,05 TL’dir.
  4. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 500,00.TL  bedel karşılığında Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 ( dahili 1552-2018) nolu telefondan bilgi alabilecektir.
  5. İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir),

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.7- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
5.8-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

5.9- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

5.10- İsteklilerin konsorsiyum olması halinde, noter onaylı konsorsiyum beyannamesi ile konsorsiyumu oluşturan taraflara ait konsorsiyum (ortaklık) sözleşmesi,

5.11- Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,

5.12- İhaleye konu iş ile ilgili idarenin vermiş olduğu ihale dökümanı ve ekinde sunmuş olduğu avam projeleri eksiksiz olarak yükümlüğünü yerine getireceğine dair taahhütname,

  1. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
  2. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir

 İlan olunur.https://www.ilan.gov.tr/ilan/730665/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/gunes-enerjisi-santralinin-kurulum-sonrasi-isletme-hakki-10-yil-sureyle-kiraya-verilecektir

REKLAM ALANI