Altındağ’da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacaktır

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacettepe (Şükriye) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine ait ilanda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartıldı.

Altındağ’da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacaktır
REKLAM ALANI
Yayınlama: 16.02.2021
161
A+
A-
 Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacettepe (Şükriye) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.İli: Ankara,  İlçesi: Altındağ, Semti: Hacettepe (Şükriye) Mahallesi, Pafta Ada/ Parsel: 24486 ada 8 parsel

Alanı: 3.722,00 m² ,  Brüt inşaat alanı: 15.623,48  m² , İşin adı / Kullanım şekli:  Konut1- İhale 17/03/2021 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No.175 Samanpazarı/ANKARA  adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.2- Bu işin muhammen bedeli 33.820.046,00 -TL. (Otuzüçmilyonsekizyüzyirmibinkırkaltı Türklirası) dır.3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

    A- Kanuni ikametgâhı olması,

    B- Türkiye’de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

    C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

         a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

         b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

         c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

    D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

          a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

          b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

          c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

    E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

     F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

    G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

    H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.014.601,38-TL. (Birmilyonöndörtbinaltıyüzbir Türklirası Otuzsekiz Kuruş)geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

     İ-  Teknik personel taahhütnamesi

     J-  Yapı araçları taahhütnamesi

     K- Son beş yıla ait ( 2015-2020 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.4- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 3.000,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.5- İş Deneyim Belgeleri;

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgeler olacaktır.6- ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.7- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.8- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.https://www.ilan.gov.tr/ilan/742363/ihale-duyurulari/satis-trampa-devir-ve-intikal-ihaleleri/altindagda-kat-karsiligi-konut-insaati-yaptirilacaktir

REKLAM ALANI