MURATDAĞI VE KARAARDIÇ ŞEFLİKLERİNE AİT 318 KOD NOLU DURAK SIRTI YOLU, 319 KOD NOLU KARAAĞAÇ-SARIÇİÇEK YAYLASI YOLU, 320 KOD NOLU YUMURCAK KAYASI-GÖLYERİ SIRTI YOLLARDA 9+100 KM BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURU

MURATDAĞI VE KARAARDIÇ ŞEFLİKLERİNE AİT 318 KOD NOLU DURAK SIRTI YOLU, 319 KOD NOLU KARAAĞAÇ-SARIÇİÇEK YAYLASI YOLU, 320 KOD NOLU YUMURCAK KAYASI-GÖLYERİ SIRTI YOLLARDA 9+100 KM BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muratdağı ve Karaardıç Şefliklerine ait 318 Kod nolu Durak Sırtı Yolu, 319 Kod Nolu Karaağaç-Sarıçiçek […]

MURATDAĞI VE KARAARDIÇ ŞEFLİKLERİNE AİT 318 KOD NOLU DURAK SIRTI YOLU, 319 KOD NOLU KARAAĞAÇ-SARIÇİÇEK YAYLASI YOLU, 320 KOD NOLU YUMURCAK KAYASI-GÖLYERİ SIRTI YOLLARDA 9+100 KM BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURU
REKLAM ALANI
Yayınlama: 11.07.2020
300
A+
A-

MURATDAĞI VE KARAARDIÇ ŞEFLİKLERİNE AİT 318 KOD NOLU DURAK SIRTI YOLU, 319 KOD NOLU KARAAĞAÇ-SARIÇİÇEK YAYLASI YOLU, 320 KOD NOLU YUMURCAK KAYASI-GÖLYERİ SIRTI YOLLARDA 9+100 KM BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muratdağı ve Karaardıç Şefliklerine ait 318 Kod nolu Durak Sırtı Yolu, 319 Kod Nolu Karaağaç-Sarıçiçek yaylası Yolu, 320 Kod Nolu Yumurcak Kayası-Gölyeri sırtı yollarda 9+100 KM Büyük Onarım Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/340095

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ÖZYURT MAHALLESI DEMIREL CADDESI 11 43600 GEDİZ/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2744124014 – 2744123866

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Muratdağı ve Karaardıç Şefliklerine ait 318 Kod nolu Durak Sırtı Yolu, 319 Kod Nolu Karaağaç-Sarıçiçek yaylası Yolu, 320 Kod Nolu Yumurcak Kayası-Gölyeri sırtı yollarda 9+100 KM Büyük Onarım Yapım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muratdağı ve Karaardıç Şefliklerine ait 318 Kod nolu Durak Sırtı Yolu, 319 Kod Nolu Karaağaç-Sarıçiçek yaylası Yolu, 320 Kod Nolu Yumurcak Kayası-Gölyeri sırtı yollarda 9+100 KM. Büyük Onarım Yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü-ÖZYURT MAHALLESI DEMIREL CADDESI 11 43600 – GEDİZ / KÜTAHYA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.07.2020 – 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü,Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İşi alan yüklenici En az 1 (bir) adet paletli kırıcı aparatlı ekskavatör, 1 (bir) adet dozer, 1(bir) adet greyder Büyük onarım yapılacak yolun yapım aşamalarında gerekli görülen safhalarında bulunduracaktır.İş makinelerinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır. İsteklilerin kendi malı olan iş makinaları ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Sözleşme esnasında, aracın sahibi olduğunu veya kiralık ise noter onaylı kiralama sözleşmesi sunulması zorunludur.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A / V. Grubu İşler ve Orman Yolu Yapım ve Orman Yolu Büyük Onarım Yapım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Orman Mühendisliği’dir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

REKLAM ALANI