İHALE İLANI

İHALE İLANI    Gediz Devlet Hastanesi  Kantin – Çay Ocağı Kiralama İşi Taşınmaz   no Mahallesi Pafta   /Ada /Parsel Kiralanacak   Kısım m² Yüzölçümü Kullanım   Amacı Kiralama   Süresi Yıllık   Tahmini Bedeli (TL) Geçici   Teminat (TL) İhale   Gün ve Saati  43080104098  Umurbey 32/785/35 46,70 m²-10,9 m² 12.500m2 Kantin-Çay Ocağı 36 […]

İHALE İLANI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 14.02.2020
364
A+
A-

İHALE İLANI

 

 Gediz Devlet Hastanesi  Kantin – Çay Ocağı Kiralama İşi

Taşınmaz   no

Mahallesi

Pafta   /Ada /Parsel

Kiralanacak   Kısım m²

Yüzölçümü

Kullanım   Amacı

Kiralama   Süresi

Yıllık   Tahmini Bedeli (TL)

Geçici   Teminat (TL)

İhale   Gün ve Saati

 43080104098

 Umurbey

32/785/35

46,70 m²-10,9 m²

12.500m2

Kantin-Çay Ocağı

36 ay

109.034,20.-TL

11.000,00TL

26.02.2020 10:30

                     

 

 1. İhale Gediz Devlet Hastanesi adına Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma servisince, 2886 sayılı Devlet

           İhale Kanunun 45,maddesi göre Açık Teklif Usulü ile  ihale yapılacaktır.

 1. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde  Merkezi Satınalma servisinde bedelsiz olarak

           görülebilir ve 100,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale   

           dokümanını satın almaları  zorunludur.       

 

 1. İHALEYE KATILMAK İÇİN YETERLİLİK KRİTERLERİ

 

 1. Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 2. İhale teklif zarfının yapıştırılan yeri kapalı, imzalı ve kaşeli olacak, zarfın ön yüzünde, isteklinin adı-soyadı ile ticari unvanı, ihaleye yapan idarenin adı, ihalenin adı, ihale tarihi ve saati yazılı olacaktır.
 3. İhale komisyonu, ihaleye ait teklif zarflarını açmadan, Usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Usulüne göre hazırlanmayan teklif zarfı olması durumunda zarfı açmadan istekliye iade ederek değerlendirmeye alınmaz.
 4. Tebligat için ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
 5. Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. kimlik numarası yazılı olacaktır.)
 6. Tüzel kişilerin ise Vergi kimlik numarasını gösterir belgesi olacaktır.
 7.  Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu: Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk Bankası Kütahya Şubesi (TR11 0001 2009 5270 0006 0000 22) IBAN numaralı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz olmak zorundadır.)
 8.  İhaleye gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermelidirler,
 9.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, (Halk bankası Kütahya Şubesi (TR11 0001 2009 5270 0006 0000 22) IBAN numaralı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) İhaleden önce idare yetkilisine vermeleri gerekmektedir.
 10. İhaleye katılacak olan gerçek veya Tüzel kişiler Son 15 yıl içinde Kamu Kurumlarına ait alanlarda en az 2 yıl süreli Çay Ocağı ve kantin işletmesi çalıştırdığına dair faaliyet Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
 11. Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı (Sabıka kaydı) olmadığına dair belge (İhale tarihinden Önce olmalıdır.)
 12. İsteklilerin ihale yasaklısı olup olmadığı ile ilgili; ihale komisyonu ihale saatinde teklif zarflarını açmadan sorgulama yapacak, yasaklı olan isteklilerin teklif dosyası açılmadan iade edilecektir.
 13. Sözleşme imzalama aşamasında, idare yasaklı olup olmadığı sorgusu yapacak, isteklinin yasaklı olması durumuna sözleşme imzalanmayarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
 14. İhtilafların çözümünde Yetkili Mahkeme Kütahya Mahkemeleridir.                          

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Mevlüt YILDIZ

         İl Sağlık Müdür a.                                                                                                                                            

               Başkanı

REKLAM ALANI