GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No: 855  Ticaret Unvanı: Soylu İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticari Adresi: Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA Genel Kurul Toplantısına Davet Yukarıda...

GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 04.09.2023
21
A+
A-

GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ticaret Sicil No: 855

 

 Ticaret Unvanı: Soylu İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Ticari Adresi: Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA

 

Genel Kurul Toplantısına Davet

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 14/08/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden, 18/09/2023 tarihinde, saat 13:00’te, Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı

ŞirketYetkilisi/Yetkilileri                                                                                                                                                     Kaşe – İmza

 

GÜNDEM

 • Açılış ve divan heyetinin oluşturulması,
 • Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
 • 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 • 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 • 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,
 • Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
 • Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
 • Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması
 • 2023 yılı bağımsız denetim işleri için bağımsız denetçinin seçilmesi,
 • SPK Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-40720 sayılı, kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı hakkındaki yazısının ve şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesinin görüşülmesi,

 

SOYLU İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN YENİ METİN
Sermaye ve Hisse Senetleri Nevi

Madde 6-

 

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.10.1988 tarih 557 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.100.000,00-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Kuruş itibari değerde nama yazılı 210.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000,00.-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

 

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

 

Sermaye ve Hisse Senetleri Nevi

Madde 6-

 

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş              ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.10.1988 tarih 557                 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin                kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Kuruş itibari değerde nama yazılı 15.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen                            kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni                      bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin                       almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere                          yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000,00 TL (Otuz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine     uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı               sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma       hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı                      konularında karar almaya ve hisse senetlerini birden                            fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye                                     yetkilidir.

 

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

 

 • Dilek, temenniler ve kapanış

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAM ALANI