GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MURATDAĞI İŞLETME ŞEFLİĞİ 308 VE 308-1, KARAARDIÇ İŞLETME ŞEFLİĞİ 321, 321-1, 322 VE YARPUZ İŞLETME ŞEFLİĞİNE BAĞLI 152-1 VE 173 KOD NOLU YOLLARDA TOPLAM 15+000 MT YENİ YOL YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MURATDAĞI İŞLETME ŞEFLİĞİ 308 VE 308-1, KARAARDIÇ İŞLETME ŞEFLİĞİ 321, 321-1, 322 VE YARPUZ İŞLETME ŞEFLİĞİNE BAĞLI 152-1 VE 173 KOD NOLU YOLLARDA TOPLAM 15+000 MT YENİ YOL YAPIM İŞİ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 27.07.2020
623
A+
A-

Formun Üstü

GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MURATDAĞI İŞLETME ŞEFLİĞİ 308 VE 308-1, KARAARDIÇ İŞLETME ŞEFLİĞİ 321, 321-1, 322 VE YARPUZ İŞLETME ŞEFLİĞİNE BAĞLI 152-1 VE 173 KOD NOLU YOLLARDA TOPLAM 15+000 MT YENİ YOL YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Muratdağı İşletme Şefliği 308 ve 308-1, Karaardıç İşletme Şefliği 321, 321-1, 322 ve Yarpuz İşletme Şefliğine bağlı 152-1 ve 173 Kod nolu Yollarda Toplam 15+000 Mt Yeni Yol Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/387925

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEDİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ÖZYURT MAHALLESI DEMIREL CADDESI 11 43600 GEDİZ/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2744124014 – 2744123866

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Muratdağı İşletme Şefliği 308 ve 308-1, Karaardıç İşletme Şefliği 321, 321-1, 322 ve Yarpuz İşletme Şefliğine bağlı 152-1 ve 173 Kod nolu Yollarda Toplam 15+000 Mt Yeni Yol Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Muratdağı İşletme Şefliği 308 ve 308-1, Karaardıç İşletme Şefliği 321, 321-1, 322 ve Yarpuz İşletme Şefliğine bağlı 152-1 ve 173 Kod nolu Yollarda Toplam 15+000 Mt Yeni Yol Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Muratdağı İşletme Şefliği 308 ve 308-1, Karaardıç İşletme Şefliği 321, 321-1, 322 ve Yarpuz İşletme Şefliğine bağlı 152-1 ve 173 Kod nolu Yollarda Toplam 15+000 Mt Yeni Yol Yapım İşi.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.08.2020 – 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü,Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” ‘de yer alan Benzer İş Guruplarından (A) Alt Yapı İşlerden V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat ve Orman Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (altmış beş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

REKLAM ALANI