GEDİZ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

                                                 ...

GEDİZ KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 30.05.2024
15
A+
A-
                                                                                                                                                       GEDİZ KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
1 – İlçemizde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
2 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizalarında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık (Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine (Talep edilen taşınmaz / taşınır için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması)),  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3 – Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihaleye katılması ve ihale üzerinde kalması durumunda Tapu Kanunu ve yabancıların mal edinimine ilişkin diğer ilgili mevzuat kapsamında taşınmaz mal ediniminin yapılamayacağının sonradan anlaşılması halinde sözleşme imzalanmamış ise ihale geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmış ise İdarece sözleşme tek taraflı fesh edilecek olup, bu durum istekliler tarafından herhangi bir itiraz ve davaya konu edilmeyecek, Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Ayrıca bunlar hakkında 2886 sayılı Kanun ve diğer ilgili ikincil mevzuat kapsamında işlem tesis edilcektir.
4 – İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5 – Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL’yi,  bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az 1/4’ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3′ er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Ayrıca yine aynı madde kapsamında taşınmaz malların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
6 – Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki İdareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
7 – Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8 – 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesine göre imar planları aleni olduğundan, ihaleye çıkarılan taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin her türlü araştırmayı yaparak mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş olarak ihaleye katılınmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkacak durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir.
9- Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit tesis yapılamaz.Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını idare her zaman denetleyebilir. İdarece yapılacak denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler yine idarece belirlenecek süre içinde giderilmediği takdirde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.
10- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
11- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
12- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. ayrıca https://kutahya.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar
Durumu
Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhalenin
Tarihi Saati
1 43080100466 Eskigediz Beldesi Park Mahallesi-Rüştiye Caddesi j22-c-24-a-1-c/6 338 1 62,88 Tam Arsa Koruma amaçlı imar planı içerisinde bitişik nizam 2 kat müsadeli konut alanı 12.500,00 2.500,00 03.07.2024 9,30
2 43080102275 Tepepınar Köyü Hamtepe j22-c-23-d/4 0 363 1.840,00 Tam Tarla İmarsız 30.000,00 6.000,00 03.07.2024 9,50
3 43080102370 Yeşilova Köyü Kızılorta-Kıryaka j22-c-13-d-3/11 131 181 1.322,18 Tam Tarla İmarsız 22.500,00 4.500,00 03.07.2024 10,10
4 43080102371 Yeşilova Köyü Kızılorta-Kıryaka j22-c-13-d-3/11 131 179 1.551,16 Tam Tarla İmarsız 25.000,00 5.000,00 03.07.2024 10,30
5 43080102372 Yeşilova Köyü Kızılorta-Kıryaka j22-c-13-d-3/11 131 177 1.518,75 Tam Tarla İmarsız 25.000,00 5.000,00 03.07.2024 10,50
6 43080108094 Erdoğmuş Köyü Ergenekon Mahal k22-b-4-d-4-c/43 297 3 106,70 Tam Arsa İmarsız 20.000,00 4.000,00 03.07.2024 11,10
7 43080108849 Sandıklı Köyü Köyiçi k22-b-9-a-3-a-4-b 105 70 238,72 Tam Arsa İmarsız 35.000,00 7.000,00 03.07.2024 11,30
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi Kiralanacak Alan (m2) Kiralama Süresi ve Amacı Tahmini Bedeli
(İlk Yıl) TL
Geçici Teminat (TL) İhalenin
Tarihi Saati
1 43080100201 Eskigediz Beldesi Hisar Mahallesi j22-c-19-c-3-c-4/2 160 7 17.297,46 Tam Tarla 17.297,46 5 yıl süre ile tarım yapmak amacıyla 6.000,00 1.200,00 03.07.2024 14,00
2 43080102685 Kayaköy Kayabaşı-Köyiçi j22-c-11-b-3-b-4/13 144 52 3.304,47 Tam Arsa 3.304,47 5 yıl süre ile tarım yapmak amacıyla 6.500,00 1.300,00 03.07.2024 14,30
3 43080108356 Gediz/Hacıbaba Mahal. Serbestoğlu Çam. j22-c-24-c-1-c24-4/9 119 3 3.314,75 Tam Tarla 3.314,75 5 yıl süre ile tarım yapmak amacıyla 1.500,00 300,00 03.07.2024 14,50

REKLAM ALANI