GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2023 YILI 25000 LT BENZİN VE 8000 LT MOTORİN ALIM İHALESİ İŞİ GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2023 YILI 25000 LT BENZİN VE 8000 LT MOTORİN ALIM İHALESİ İŞİ GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 14.12.2022
38
A+
A-

GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2023 YILI 25000 LT BENZİN VE 8000 LT MOTORİN ALIM İHALESİ İŞİ

GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2023 Yılı 25000 LT Benzin ve 8000 LT Motorin Alım İhalesi İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/1372680

 

1-İdarenin
a) Adı : GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ÖZYURT 173 1 43600 ÖZYURT GEDİZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2744124000 – 2744124758
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2023 Yılı 25000 LT Benzin ve 8000 LT Motorin Alım İhalesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 25.000 LT Benzin ve 8.000 LT Motorin Alım İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tedarik edilecek mal peyder pey Pompa İstasyonunda litre bazında Araçlara teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde araçlara peyderpey 31.12.2023 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalandıktan 5 Gün Sonra

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.12.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TOPLANTI SALONU
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu”nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi gibi tevsik edici belge sunacaktır. 

-İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve  geçerliliği devam eden İstasyonlu Bayilik Belgesini sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve  geçerliliği devam eden İstasyonlu Bayilik Belgesini sunacaktır

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

REKLAM ALANI