DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZ SATIŞI

Mülkiyeti Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 ada, 29 parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik taşınmazın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Taşınır ve Taşınmaz Satışı” başlıklı 46.maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin a) fıkrası gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZ SATIŞI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 08.01.2021
307
A+
A-

1- Üniversitemize ait olup İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 ada, 29 parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik taşınmazın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Taşınır ve Taşınmaz Satışı” başlıklı 46.maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin a) fıkrası gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce 15.01.2021 Cuma günü Saat 11:00’de  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda  yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL ücret karşılığında alınabilir.     

4- Satılacak olan taşınmazın KDV hariç muhammen bedeli 3.200.000,00 TL ve geçici teminat tutarı 320.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

5- İhale bedeli, ihale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenecektir.

6- Posta ile yapılan başvurularda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü sigorta, vergi, resim, harç, noter, devir, zorunlu mali mesuliyet sigortası ile tüm masraflar istekliye aittir.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.9- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)        İstekli Gerçek Kişi İse;

1.         Nüfus Cüzdanı veya Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

2.         İkametgah Belgesi

3.         İmza Beyannamesi (Noter Onaylı)

4.         İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,

5.         İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6.         Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya süresiz teminat mektubu(Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir)

7.         Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzB)         İstekli Tüzel Kişilik İse;

1.         Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,

2-           Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

3-           Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.       Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

5.         Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

6.     Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu(Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir),

7.         İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

8.         Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzSatış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu ihale zarfın en geç ihale günü saat 11:00’e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tahakkuk Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır. İstekliler 15.01.2021 tarihinde saat 11:00’e kadar Üniversitemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 35. Maddesinin a) fıkrası gereğince şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Üniversitemizin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale üzerinde kalan alıcı, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamaz.

İlan olunur.https://www.ilan.gov.tr/ilan/722198/emlak/arsa/dokuz-eylul-universitesi-rektorlugunden-3-140-m%C2%B2-arsa-satisa-cikarilmistir

REKLAM ALANI