BETON PARKE- BORDÜR VE DOĞAL GRANİT KIRMA KÜP TAŞ SATIN ALINACAKTIR GEDİZ BELEDİYESİ

BETON PARKE- BORDÜR VE DOĞAL GRANİT KIRMA KÜP TAŞ SATIN ALINACAKTIR GEDİZ BELEDİYESİ         Beton parke- Bordür ve Doğal Granit Kırma Küp Taş Alım İhalesi mal alımı 4734...

BETON PARKE- BORDÜR VE DOĞAL GRANİT KIRMA KÜP TAŞ SATIN ALINACAKTIR GEDİZ BELEDİYESİ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 29.11.2022
42
A+
A-

BETON PARKE- BORDÜR VE DOĞAL GRANİT KIRMA KÜP TAŞ SATIN ALINACAKTIR

GEDİZ BELEDİYESİ

        Beton parke- Bordür ve Doğal Granit Kırma Küp Taş Alım İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/1205393

 

1-İdarenin
a) Adı : GEDİZ BELEDİYESİ
b) Adresi : ÖZYURT MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI NO: 4 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2744124444 – 2744122546
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Beton parke- Bordür ve Doğal Granit Kırma Küp Taş Alım İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 cm yüks. her renk ve ebatta normal çim.beton parke taşları (TS 2824 EN 1338) 20.000 m2 75x30x15 cm beyaz çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) (TS 436 EN 1340 ) 4.500 mt Granit parke taşı (10*10*10 cm) (TS EN 1342) 400 ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gediz Belediyesi Asfalt Şantiyesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzeme teslimi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde başlayıp toplam 75 takvim günü içerisinde Gediz Belediyesi Asfalt Şantiyesine ve Belediye sınırları içerisinde idare yetkililerinin göstereceği noktalardır.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.12.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gediz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu /Özyurt Mahallesi Cumhuriyet caddesi No: 4 GEDİZ/KÜTAHYA
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

REKLAM ALANI